Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Politika

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Politika

KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİİ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA

 

İÇİNDEKİLER

 1. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI
 2. TANIMLAR
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKERİ
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
 2. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ
 3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇ VE YÖNTEMLERİ
  1. Hastalara Ait Kişisel Veriler
  2. Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler
  3. İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler
  4. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler
  5. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler
 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 • KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
 2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 3. SON HÜKÜMLER

 

 1. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”), 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğine (“Yönetmelik”) ile işbu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. nce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir.

KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ilkeleri, işbu verilerin işleme amaç ve şartları ile yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, imhası ve işlenen veriler üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.

 1. TANIMLAR
Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür

iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği     belirli     veya     belirlenebilir      bir     gerçek     kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ 

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın

 1. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.

 1. Doğru ve Güncel Olma

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.

 1. İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER 
 • Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;
 1. Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya
 1. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

–   Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;

 1. Veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek,
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek,
 3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ  
Kimlik Bilgisi Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın -nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.
İrtibat Bilgisi Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgah adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz.
Özlük Bilgisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Nüfus kayıt örneği,

İkametgâh Belgesi,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

Vesikalık fotoğraf,

Aile durumunu bildirir belge,

Askerlik durum belgesi,

İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi,

SGK işe giriş bildirgesi ,

Adli sicil kaydınız (sabıka kaydınız),

Sağlık     durumunuza     ilişkin     bilgi     ve belgeler.

 

Banka Hesap Bilgisi

Banka hesap numarası, IBAN numarası,

kredi kartı ve banka kartına ilişkin sair bilgiler.

Öz Geçmiş Bilgisi

    Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz hakkındaki bilgileriniz,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen iş deneyimlerinize ilişkin yer, tarih ve süre bilgileri, daha önce çalıştığınız iş ve göreve ilişkin bilgiler, çalışma deneyimlerinize ilişkin her türlü bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen fotoğrafınız,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen sürücü belgeniz ve sürücü belgenizde yazılı bulunan bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen referanslarınız ve referanslarınıza ilişkin bilgiler.

Ziyaretçi Bilgisi     Şirkete gelen ziyaretçilerin adı, soyadı, ziyaret saatleri, var ise araç plakası, ziyaret edilen kişi ve sair bilgiler.
Sağlık Verileri     Hastanemize gelen hastalar tarafından sunulan             yahut             hastanemizde gerçekleştirilen işlemler ile elde edilen laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, check-up bilgileri gibi lakin bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler.

 

 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇ VE YÖNTEMLERİ

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi olarak;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat gereği tarafımızca saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi,
 • İlgili birimlerce kimlik teyidinin sağlanması,
 • Randevuların alınması, bilgilendirmelerin ve hatırlatmaların yapılması,
 • Hastanemizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların oryantasyonu ve eğitilmesi,
 • Hastane güvenliğinin sağlanması,
 • Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi, kalite geliştirme, suiistimal ve ihlallerin önlenmesi,
 • Sunulan sağlık     hizmetlerinin     gereği     olan     inceleme     ve     değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Hastane ile anlaşmalı olan kurumlar ile hastaların ilişkilerinin teyit edilmesi,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Teçhizat, ilaç ve sair araç-gereçlerin temini,
 • Sağlık hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta öngörüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunarak talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Düzenleyici ve denetleyici kamu/özel tüzel kişilerine, resmi kurumlara talep veya denetim halinde gerekli bilgilerin sağlanması,
 • Hastanemizde sunulan sağlık hizmetleri doğrultusunda faturalandırma ve finansal mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hasta/ziyaretçi memnuniyetinin ölçülmesi ile tarafımıza iletilen soru ve şikayetlerin cevaplandırılabilmesi; gerekli görülen alanlarda geliştirmelerin gerçekleştirilebilmesi, amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü idari ve ticari faaliyetimiz kapsamında hastanemizde hizmet sunulan hastalar, ziyaretçiler, iş ortaklarımız, çalışanlar ve çalışan adaylarına ait kişisel verileri işlemekteyiz.

Bu doğrultuda;

 1. Hastalara Ait Kişisel Veriler Bakımından 
 • Hastaların ad, soyad, TC kimlik numarası, pasaport veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, işlem numarası ve sair hastayı tanımaya ve kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri,
 • İletişimin sağlanabilmesi amacıyla telefon, adres, e-posta adresi bilgileri,
 • Banka hesap numarası, IBAN adresi ve sair finansal verileri,
 • Herhangi bir şikayet, bildirim veya soru yöneltilmesi halinde bunların takibinin sağlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına çağrı merkezleri ile yapılan görüşmelerde ses kayıtları, yazılı yolla iletişime geçilmesi halinde ilgili fiziki veya elektronik yazılı evraklar,
 • Randevu alımı ve bilgilendirmesinin gerçekleştirilebilmesi için iletişim bilgileri,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında her türlü laboratuvar, görüntüleme ve test sonucu, muayene bilgisi, teşhis ve reçete bilgileri, check-up bilgileri hastaneniz tarafından işlenebilecektir.
 1. Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler Bakımından 
 • Şirket içi düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kamera ile görüntüleme ve kayıt faaliyetleri çerçevesinde hastanemizi ziyaret eden kişilerin görüntüleri,
 • Herhangi bir uyuşmazlık/haksız fiil ve sair durumun ortaya çıkması ihtimalinde ilgili kişinin tespit edilebilmesi amacıyla, şirketi ziyaret sırasında imzalanan ziyaretçi formları ve şirket sisteminde tutulan ziyaretçi liste kayıtları ile ziyaretçi bilgileri işlenebilmektedir.
 1. İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler Bakımından 
 • İş yeri güvenliğinin, ticari güvenliğin ve ekonomik güvenliğin sağlanabilmesi,
 • Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilebilmesi ve ürün memnuniyetinin sağlanabilmesi adına ilgili departmanlarımızca gerekli iş akış süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş süreci kapsamında gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi ve irtibat sağlanabilmesi,
 • Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 1. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından 
 • Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi hastane ve işyerlerinde işe alım süreçlerinin başlatılabilmesi, yürütülebilmesi, sonlandırılabilmesi ve işe alım süreçlerinin kayda alınması ile işe alım süreç ve prosedürlerinin takibi ve iyileştirilebilmesi,
 • İş başvuruları ve öz geçmişlerin uygun departman ve birimlere iletilerek işe uygunluğun kontrol edilmesi ve mülakat sürecine geçilebilmesi,
 • İşe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında sizin, başvurduğunuz görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığınızın tespiti ve irdelenmesi,
 • Referanslarınızın aranıp hakkınızda referans alınması,
 • İş başvuru süreci sonunda yapılan değerlendirme neticesinde tarafınızla irtibata geçilebilmesi,
 • Daha sonra uygun bir pozisyon açılması halinde, gerekli değerlendirmelerin tekrar yapılmasıyla tarafınızın iş imkanı hakkında bilgilendirilebilmesi,
 • Şirket içi düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amaçlarıyla kamera ile izleme ve kayıt yapılması amaç ve yöntemleri doğrultusunda çalışan adaylarının özgeçmiş bilgileri, kimlik bilgileri, irtibat bilgileri ve sair kişisel verileri işlenmektedir.
 1. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından 
 • Şirket içi düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla kamera ile görüntüleme ve kayıt yapılması,
 • Şirket içi haberleşme kanalları ile iş süreçlerinin güvenliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla e-mail görüşmelerinin yetkili kişilerce izlenmesi,
 • Hastane tarafından sağlanan elektronik cihazların, temin amacına uygun şekilde kullanıldığının tespiti ile bunların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla izlenmesi,
 • Şirket hatlarının temin amacıyla orantılı şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün sağlanabilmesi,
 • Hastane tarafından sağlanan taşıtların temin amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile işbu taşıtların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla araçların konumlarının izlenmesi,
 • Çalışanlara servis hizmeti sağlanabilmesi için gerekli bilgilerin servis şirketi ile paylaşılması,
 • Hastane içerisinde iş akışları kapsamında ve ayrıca performans değerlendirmelerinin yapılabilmesi amacıyla ilgili programların kullanılması,
 • Şirket tarafından sağlanan şirket hattı, taşıt, yemek kartı, kartvizit ve sair araç-gereçlerin sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılabilmesi,
 • İlgili mevzuat ve iş akdi gereği doğmuş olan borç ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İlgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ve yetkili tüm kamu/özel tüzel kişilerine bildirimlerin yapılabilmesi ile denetimlerde gerekli belgelerin sağlanabilmesi amaç ve yöntemleri doğrultusunda kimlik bilgisi, özlük bilgisi, banka hesap bilgisi, iletişim bilgisi, irtibat bilgisi ve sair kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

VII.              KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi olarak şirket faaliyetleri çerçevesinde işlediğimiz kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyor; bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyoruz.

Hastanemiz bünyesinde oluşturulan SOP’ler ile aşağıdaki teknik ve idari tedbirler alınmış olup, bu tedbirlerin gereği gibi uygulanması amacıyla gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler
 • Kişisel veri saklama, işleme ve erişilme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, kriptografik kontrol ve anahtar yönetimi kullanılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanterinde kişisel verileri işleyecek, saklayacak, erişebilecek personel belirlenmiştir.
 • Yürütülen tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler hastane içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi’nun talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.

Bunlara ek olarak KVKK kapsamında öngörülen veri güvenliği ilkeleri gereği kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor, çalışanlarımıza kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önlenmesi için gerekli eğitimleri veriyor, elektronik ortamın yanı sıra fiziksel ortamda muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliği için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Hastanemiz bilgi güvenliği yönetimindeki uygulamalarımız doğrultusunda ISO 27001 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

VIII.              KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI 

Kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz işbu politika metninde açıklanan amaçlar ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde;

 • Sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ile hastanemizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve icra daireleri, Türkiye Eczacılar Birliği, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sigorta şirketleri, hastalar tarafından yetkilendirilen temsilciler, iş birliği yapılan laboratuvarlar ve sair merkezler ile Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerine aktarılmaktadır.
 • Metropol Karşıyaka Tıp Merkezinun verimliliği ile iş ve işçi bulma politikalarının geliştirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kimi zaman üçüncü şahıslara,
 • Hastane bünyesindeki işlerin idaresi, yönetimi, hastane işlerinin yürütülebilmesi, hastane politikalarının uygulanabilmesi, iş akışının verimli bir şekilde yönetilip yürütülebilmesi için kişisel verileriniz, veri depolama amacıyla çalışılan üçüncü kişilere, SAP uygulamalarına ve yedekleme sistemlerine, aktarılmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi’nin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.

İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezinun kişisel veri imhasına yönelik usul ve esaslarını daha ayrıntılı şekilde incelemek isterseniz web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İmhası Politikası” metnini inceleyebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Metropol Karşıyaka Tıp Merkezinun faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Metropol Karşıyaka Tıp Merkezina başvurarak;

 1. Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
 4. Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin değişik 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
 8. İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 1. SON HÜKÜMLER

 Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda Metropol Karşıyaka Tıp Merkezine bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin tarafımız için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan formu doldurarak ya da kimliğinizi şahsen ispatlamak yoluyla aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak* başvuruda bulunabilirsiniz.

KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.

İletişim Bilgileri

İrtibat Mail Adresi: info@metropolkarsiyakatipmerkezi.com

Merkez Adresi: Soğukkuyu Mah. 1846/7 Sokak No:3 Bayraklı / İZMİR

Merkez Telefon Numarası: +90 232 367 22 22

İletişim için internet sitesi adresi: https://www.metropolkarsiyakatipmerkezi.com

 

 

*Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.