izmir Üroloji Merkezi - Üroloji Kliniği - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

izmir Üroloji Merkezi

Üroloji, erkek ve kadınların idrar yolları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan, bu organlardaki hastalıkların tanısı, tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir bilim dalıdır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer.

Özel Park Tıp Merkezi Ürolojikliniğimizde yapılan tüm işlemler alanında uzman hekim, tecrübeli yardımcı sağlık personelleri ve güncel tıbbi donanım eşliğinde uygulanmaktadır. Üroloji polikliniğimizde güncel ve son teknolojik yöntemler ile teşhis edilen üro-genital hastalıklar, tıbbi tedavi, endoskopik cerrahi ve açık cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

ÜROLOJİ KLİNİĞİNİN TEDAVİ ALANLARI

Üriner Sistem Taşları (Böbrek, Mesane, Üreter, Üretra)

Böbrek taşı hastalığının ülkemizde görülme sıklığı %11-12 civarındadır. Coğrafi olarak ülkemizin bulunduğu iklim kuşağında taş oluşumuna sık rastlanılmaktadır, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülme sıklığının daha fazla olduğu bilinmektedir. Böbrekte oluşup böbrekle mesane arasındaki idrar kanalına ilerleyen ve idrar akışını tıkayan taşlara üreter taşı adı verilmektedir. Yaklaşık her10 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kez böbrek ve üreter taşı rahatsızlığıyla hastanelere başvurmaktadır. Şiddetli yan ağrısı, mide bulantısı, kusma, idrarda kan görülmesi, sık idrara çıkma genel belirtileridir.

Üriner sistem taşları tanısında idrar tahlili, direkt üriner sistem grafisi, intravenöz pyelografi (İVP), ultrasonografi (USG)ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tetkikler kullanılmaktadır.

Sık tekrarlayan böbrek taşlarında, bu taşlara sebep olan altta yatan nedenin tespit edilmesi tedavide önem taşımaktadır. Bunun için özellikle detaylı laboratuvar testleri yapılması, kanda kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit, D vitamini ve parathormon gibi tetkiklerin değerlendirilmesi gereklidir.

Üriner sistem taşlarında tedaviye taşların boyutu, konumu, sayıları ve taşın içeriğine göre karar verilmektedir. Üriner sistem taşları; ESWL(ses dalgalarıyla taş kırma), üreterorenoskopi(URS), RIRS (Endoskopik böbrek taşı ameliyatı), mesane taşı ameliyatı(endoskopik ya da açık cerrahi),açık cerrahi ve perkütan taş cerrahisi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir.

Prostat Hastalıkları

Prostat bezi, erkek üreme sisteminin bir parçası olan, mesanenin hemen altında yer alan, idrar kanalını mesane giriş yerinde çevreleyen ve idrar yoluna açılan kanallara sahip bir salgı bezidir. Temelde, spermlerin yer aldığı meni sıvısına beyaz rengini veren prostat bezi, spermlerin sağlığı için gerekli çeşitli besin maddelerinin yer aldığı prostat sıvısının salgılanmasından sorumludur.

Başlıca prostat hastalıkları; prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu prostat büyümesi (BenignProstat Hiperplazisi=BPH) ve prostat kanseridir.

Prostatit;  prostat bezi ve çevresinde iltihabi durum oluşması sonrası ortaya çıkar. Bu iltihabın oluşturduğu reaksiyon belirgin bir bakteri enfeksiyonuna tepki olarak yada stres, sinir hasarı, bölgeye uygulanan girişimsel yöntemler, travmatik hasarlar veya önceden gelişmiş enfeksiyonlara ikincil olarak mikroorganizma yokluğundakendiliğinden gelişebilir. Prostat büyümesi ve prostat kanseri genellikle ileri yaş erkeklerde görülmesine rağmen, prostatit her yaştaki yetişkin erkekte görülebilir.

Prostatit tedavisinde ağrı kesici-anti-enflamatuvarlar, prostat ve mesane boynunu gevşeten alfa-blokerler gibi bazı ilaçlar kullanılabildiği gibi fitoterapi, prostat masajı, ESWT(Şok dalga tedavisi) tedavisi de uygulanabilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH); Prostat büyümesi çoğu zaman iyi huylu olarak gerçekleşir. Bubüyüme, genellikle 40’lı yaşların sonlarından itibaren başlayarak yaşamın sonuna kadar değişen hızda devam eder. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) yaşlanma ile birlikte oluşan değişiklikler ile ilişkilidir, bu büyümenin prostat kanseri olmadığının bilinmesi önemlidir.

Büyüyen prostat bezi mesaneçıkışında yarattığı daralma ile birlikte idrar akışını engelleyebilir. Mesanenin hem idrar depolama hem de idrar boşaltma işlevini bozabilir. Prostat büyümesi oldukça sık görülmekle birlikte her erkekte aynı düzeyde sorun oluşturmayabilir. Bazılarında yaşlanmanın doğal bir parçası olarak saptansa da tedavi gerektirmeyebilir. Prostat büyümesinin belirtileri rahatsız edici olursa, idrar yapma fonksiyonunu bozarsa veya diğer üriner organlara zarar verebilecek duruma ulaşırsa tedavi edilmesi gereklidir. Hastaların bir kısmında ciddi bir yakınma belirtilmese de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan kanlı idrar yapma, mesanede taş gelişimi, böbrek yetmezliğinin bulunması tedavi gerektiren durumlardır.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisi; Tedavide temel belirleyici etkenler hastanın yakınmalarının derecesi ve prostat büyümesinden kaynaklanan fiziksel ve fonksiyonel sorunlardır. Yılda bir kez yapılan kontrollerde yapılan değerlendirme sonucunda; düzenli takip,ilaç (medikal) tedavisi yada cerrahi tedavi kararı verilebilir.

Transüretral prostat rezeksiyonu(TUR P) BPH’ın standart cerrahi tedavisidir. Bu işlem cerrahi kesi yapılmadan idrar yolundan (üretra) girilerek yapılır. Şikâyete neden olan prostat bölümü çıkarılır. Prostat boyutu 80 cc’den fazla olduğunda yada eşlik eden mesane taşı veya mesane divertikülü olması durumunda açık prostat ameliyatı düşünülebilir.

Prostat kanseri;Prostatta meydana gelen kontrolsüz hücre çoğalmaları, prostat kanserinin oluşmasına neden olur. Genellikle yavaş büyüme eğilimindedir ve başlangıçta yalnızca ciddi zarar veremeyeceği prostat beziyle sınırlı kalır. Kanser, erken teşhis edilmiş ve henüz prostat beziyle sınırlıysa tedavisi büyük oranda başarılı olur. Ancak erken teşhis edilmeyen durumlarda risk diğer kanser türlerine göre daha yüksek olabilir. Çünkü prostat kanseri, diğer kanser türlerine göre vücutta bulunan diğer organlara daha hızlı yayılır. Bu nedenle kanserin ilerlemesi takip edilerek tedavisinin uygun şekilde yapılması gerekir. Prostat kanseri erken evrelerde çoğu zaman hiçbir belirtigöstermez. Genellikle üroloji polikliniğinde yapılan muayenelerde PSA(Prostat spesifik antijen) testindeki anormallik ve sonrasında yapılan biyopsi ile tanı konur. İleri evre prostat kanserleri semptomatiktir.

Prostat kanseri tedavisi; hastalığın evresine ve derecesine göre farklılık gösterebilir. Gerekli tanısal incelemeler sonrasında evreleme yapılarak tedavi planlanır.

Tedavi yöntemleri, hastanın durumuna veya hastalık düzeyine bağlı olarak tek başına, bir arada, sıralı ya da alternatifli olarak uygulanabilir.Tedavisiz aktif izlem, cerrahi  tedavi (laparaskopik yada robotik radikal prostatektomi, açık radikal prostatektomi),ışın tedavisi ,ilaç tedavisi (hormon tedavisi, kemoterapi) tedavi alternatifleridir.

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon ile erkek infertilitesi durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedaviler yapılmaktadır.

Erektildisfonksiyon; tatminkâr bir cinsel performans için yeterli ereksiyonu başlatma veya sürdürmedeki bozulma durumlarıdır. Vaskülojenik(damarsal),nörojenik(sinirlere bağlı),anatomik, hormonal, psikojenik veya ilaçlara, ameliyatlara(örn; prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık) ya datravmalara bağlı olarak gelişebilir. Yapılan muayene ve tetkiklersonucunda, nedene bağlı olarak ilaç tedavileri, vakumcihazı, penil protez uygulamaları(mutluluk çubuğu),ESWT(şok dalga tedavisi), P-Shot (Erkek Mutluluk Aşısı) uygulanabilmektedir.

İnfertilite(kısırlık), cinsel olarak aktif, doğum kontrolü yapmayan bir çiftin 1 yıl içinde çocuk sahibi olamama durumudur. Erkek, kadın ya da ikisine bağlı durumlarda olabilir. Erkeğe bağlı kısırlık durumu ürogenital sorunlar(doğumsal ya da sonradan oluşmuş),ürogenital enfeksiyonlar, hormonal, genetik, yükselmiş skrotal ısı (varikosel gibi) veya immunolojik sorunlara bağlı olabilir.

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Örnek olarak hidrosel ve kordon kisti, inmemiş testis, sünnet, testisin acil durumları (örn; testis torsiyonu) ile hipospadias(peygamber sünneti) verilebilir.

Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün alanlarından biridir, cerrahi olarak tedavi edilebilir.

Sünnet, ameliyathane koşullarında ve cerrahi prensiplere uyularak, deneyimli uzman birekip tarafından yapılmalıdır.

 

Ürolojik Enfeksiyonlar

Üriner sistem enfeksiyonlarıböbrek, üreterler, mesane, prostat, üretra, testis ve eklerinin enfeksiyonlardır. Bakterilerin idrar yollarına bulaşmasıyla üriner sistem enfeksiyonları gelişmektedir. En sık görülen üriner sistem enfeksiyonları; mesane enfeksiyonu (sistit), idrar yolu enfeksiyonu (üretrit), testis ya da eklerinin enfeksiyonu(orşit yada epididimit) ve böbreklerin enfekte olmasıyla ortaya çıkan piyelonefrittir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel temasla, hasta yada hastalığı taşıyıcı bireyden sağlıklı bireye bulaşır. En sık görülen bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan hastalık riski artar. En sık görülenler; HIV/AIDS, gonore(bel soğukluğu),hepatit B, sifiliz, klamidya, trikomonas, üreaplasma, mycoplasma, genital herpes (HSV) ve siğil(HPV: insan papilloma virüsü) dir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

Üriner inkontinans, her türlü idrar tutamama şikayeti olarak tanımlanmaktadır. Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir ve yaşla birlikte her iki cinste de bu oran artmaktadır. Kadınlarda obezite, şeker hastalığı, çok sayıda ve zorlu doğum yapma öyküsü, genetikyatkınlık, idrar yolu enfeksiyonu, östrojen yetmezliği ve nörolojik hastalıklar vs risk faktörleridir. Erkeklerde ise bunlara ek olarak prostat hastalıkları ve cerrahisi sonrası inkontinans riski olmaktadır. İdrar kaçırma, bireyleri psikolojik ve sosyal açıdan etkileyebileceği gibi fiziksel olarak da bazı rahatsızlıklar ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ürinerin kontinans; stres inkontinans, sıkışma tipi inkontinans, taşma tipi inkontinans ve mix tip inkontinans olmak üzere dört bölümde incelenir.

Tedavi, hastalığın nedeni ve tipine göre şekillenmektedir. Davranışsal yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler başlıca tedavi seçenekleridir. Tedavide bu seçeneklerden bir ya da birkaçı kullanılabilir.

 

Ürolojik Onkoloji

Ürolojik onkoloji birimi; böbrek tümörleri, üreter tümörleri, mesane kanserleri,prostat kanseri, penis ve üretra kanserleri ile ilgilenmektedir.

Renal (böbrek)hücreli karsinom yetişkinlerde en sık görülen böbrek kanseri türüdür. Tüm böbrek kanserlerinin %90’nı oluşturur. Farklı alt tipleri de vardır. Tek ya da iki böbrekte görülebilir. İleri yaş erkeklerde daha sık görülür. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte; kalıtımsal faktörler, aşırı kilo (obezite),yüksek tansiyon (hipertansiyon),sigara kullanımı, genetikhastalıklar, böbrekyetmezliği, aşırı radyasyona maruz kalmak risk faktörleridir. Böbrek kanserlerinin ana tedavi şekli cerrahidir. Metastatik(vücuda yayılmış) tümörlerde ışın tedavisi, kemoterapi, immunoterapi tedavileri de tedavi seçeneğidir.

Mesane kanseri,mesane içinde bulunan hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz çoğalmasına denir. Mesane kanseri idrar kesesinin içini döşeyen hücre tabakasından kaynak alır. Eğer bu hücre çoğalması yüzeyel katmanı ile sınırlıysa ve mesane içine doğu büyüme gösteriyorsa buna yüzeyel mesane kanseri denir. En yaygın tür budur, nadiren diğer organlara yayılırlar. Ancak tekrar edebilir ve progresyon (ilerleme) geliştirebilirler. Eğer hücre çoğalması mesanekasının içine doğru olursa derin (invaziv) mesane kanseri denir. Kas tabakasına geçmiş mesane kanseri çevre dokulara yayılabilir. Kan dolaşımı ile yayılarakuzak metastaz yapabilir, akciğer, karaciğer gibi organlara atlayabilir. Tedavisi daha zordur ve ölümcül olabilir.Kadınlara göre erkeklerde 3 kat daha fazla görülen bu hastalığın en önemli sorumlusu, sigara kullanımıdır.Sigara içenlerde içmeyenlere göre on kat daha fazla rastlanan bu kanser, genetik yatkınlığı olanlar ile kimyasal maddelere uzun süre maruz kalanlarda da (boya, lastik, deri vb sanayinde çalışanlar gibi) sıklıkla gözlenmektedir. Mesane kanserinin tedavisi kanserin türüne, evresine, metastaz durumuna ve hastaların genel sağlık durumuna göre planlanmaktadır. Hastalığın tedavisinde genel olarak cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Kemoterapi, ışın tedavisi ve immunoterapi diğer tedavi seçenekleridir.

Testisler penisin alt kısmında skrotum adı verilen bir cilt kesesi içindeasılıdır ve sağ ve sol olmak üzere iki parçadan oluşur. Testisler erkek üreme hücreleri olan spermlerin ve erkeklik hormonu olan testosteronun üretildiği organlardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir parçasıdır.

 

Testis kanseri, testis içindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması nedeniyle oluşur.Genel olarak testislerin birinde ya da ikisinde ağrısız bir şekilde gelişen şişlik ve kitleler aksi kanıtlanmadıkça, potansiyel bir tümör olarak değerlendirilmelidir. Tanıda fiziki muayene ve tıbbi öyküsünün alınmasının yanı sıra laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri de kullanılır. Testis kanserinin tedavisi cerrahidir. Yapılacak tümör evrelemesi ve patolojik değerlendirme sonrası ek olarak kemoterapi ve radyoterapi de uygulanabilir.

 

Özel Park Tıp Merkezi Üroloji Kliniğinde Uygulanan

Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Tanı yöntemleri

 • Sistoskopi (idrar yolu ve mesanenin endoskopik olarak değerlendirilmesi )
 • İdrar testi ve idrar kültürü
 • Üriner sistemin incelenmesi için gerekli kan testleri
 • Prostat spesifik antijen (PSA) testi
 • Üroflowmetri(idrar akış) testi
 • Ultrasonografi (USG)
 • Doppler USG (penil, skrotal)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)taraması
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması
 • X ışınları yardımı ile mesaneye ait çekilen sistogram,
 • Rektal tuşe muayenesi
 • HPV tip tayini
 • Üretral sürüntü kültürü

 

Cerrahi işlemler

 • Endoskopik (Kapalı)Prostat Ameliyatı(TUR P)
 • Açık Prostat Ameliyatı
 • Endoskopik(Kapalı) Mesane Kanseri Cerrahisi(TUR –TM)
 • İdrar Kaçırma Ameliyatı (TOT, TVT)
 • Üreter Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik)
 • Mesane Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik)
 • Böbrek Taşı Ameliyatları(Açık ve Endoskopik)
 • Penis Protezi uygulaması (Mutluluk Çubuğu) – İktidarsızlık (sertleşme) probleminde
 • ESWT(Şok dalga tedavisi) – Sertleşme sorunlarının tedavisinde
 • P-SHOT Erkek Mutluluk Aşısı – Sertleşme sorunlarının tedavisinde
 • Penis Eğriliği Ameliyatı,
 • HPV (Siğil, Kondilom) Tedavisi
 • Cerrahi Sünnet
 • Mikroskopik Varikosel Ameliyatı
 • Hidrosel ve Epididim kisti Ameliyatı
 • İnmemiş Testis Ameliyatı
 • Testis Tümörü Ameliyatı (Radikal orşiektomi),
 • Böbrek Tümörlerinde Açık Cerrahi Girişimler
 • Böbrek Kisti Ameliyatları
 • İnfertilite (Kısırlık) Tedavisi
 • Hipospadias (İdrar Deliğinin Normal Yerinde Olmaması) Ameliyatı

Greenlight Laser

GreenLight XPS™ sistemi PV (80W) ve HPS (120W) sistemlerinden farklı olarak 180W’a kadar lazer gücü sağlamaktadır. Diğerleri ile aynı güvenlik profiline sahip olmakla birlikte daha güçlü bir lazer ışını ile daha hızlı, geliştirilmiş koagulasyon özelliğine sahiptir. Fizik kurallarına ve klinik sonuçlar yanı sıra hasta güvenliğinin tedavinin seçiminde temel etmenler olması gerektiği inancına dayanan GreenLight PV® lazer sistemi, İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) tedavisinde yeni bir tedavi standardı oluşturma yolunu açmıştır.

MoXy™ sıvı soğutmalı fiber ile vaporizasyon verimliliğini belirgin şekilde artırmıştır. Yeni MoXy™ fiber sayesinde HPS ile aynı sürede iki katı dokuyu buharlaştırır.

Aktif Su Soğutma Sistemi: Bu sistem ile 100g’dan büyük prostatlarda sadece 1 fiber kullanılarak tedavi sonuçlanır. Fiber ucu sıcaklığı ölçülerek herhangi bir ısı yükselmesinde sistem durdurulur. Bu da fiber ucu sıcaklığı güvenli bir bölgede tutar.

Geliştirilmiş Koagulasyon: TruCoag™ sistemi, pulse şeklinde lazer ışını kullanarak kanamaları daha hızlı ve daha yaygın vakalarda durduracak şekilde tasarlanmıştır.

Kanamaların Daha İyi Kontrolü: Normal olmayan kanamaların kontrolünde daha iyi bir koagolasyon özelliği sağlar.